बाइबिल-री-कहाणी

 • उत्पति

 • पापा री शुरुआत

 • पापा रा फळ

 • प्रमात्में रा प्रेम

 • मूसे रा जन्म

 • मूसे जो प्रमात्में री हैद

 • मूसा अतै प्रमात्मा

 • दाऊद युद् भूमी मन्ज

 • दाऊद अतै गोलियत

 • राजा सुलेमान

 • यीशु रै जन्मा री भविष्यवाणी

 • यीशु रा जन्म

 • यहुन्ना वपतिस्मा देणै वाळा

 • यीशु रा भलाई रा पैहला कम

 • प्रार्थना री ताकत

 • असल पङेही

 • निर्देयी सेवक

 • यीशुऐ पंजा हजार मणुओ खाणा खुआऊ

 • अध्रंगी रा ठीक भूणां

 • यीशु रा पाणी पुर चळणा

 • मांगता लाजर अतै अमीर मणु

 • गवाचुरी भैङा री कथा

 • उजाङू पुत्र

 • वदमाश जनानी

 • यीशु रा पकङाया गाणा

 • यीशु री मौत

 • मरने थऊँ वाद यीशु रा जिन्दा भूणा

 • प्रवित्र आत्मा